Klubo įstatai

 1. MB klubo teisinė padėtis

1.1. MB klubas (toliau tekste – MBK) veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Savo veikloje MBK vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų Įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais Įstatais.

1.2. MBK nuo Įstatų įregistravimo dienos yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką ir sąskaitą kredito įstaigoje. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.3. MBK atsako už savo prievoles savo turtu. Jis neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles. Klubo santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžiami sutarčių pagrindu.

1.4. MBK teisinė forma yra asociacija. Klubo pavadinimas yra MB klubas.

1.5. MBK steigiamas neribotam laikui.

1.6. MBK pranešimai ir skelbimai pagal kuriuos skelbiama vieša informacija paskelbiami MBK internetiniame tinklapyje www.mbklubas.lt arba www.mbclub.lt. Asociacija pranešimus taip pat gali perduoti asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, jei įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Tais atvejais, kai įstatymai ar šie įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje, Asociacijos pranešimai skelbiami dienraštyje „Vilniaus diena“.

 

 1. Veiklos tikslai ir būdai

2.1. MBK tikslai:

2.1.1. Propaguoti Mercedes-Benz vertybes: aistrą automobiliams, pagarbą žmonėms, harmoniją ir nuoseklumą.

2.1.2. Vienyti Mercedes- Benz markės automobilių gerbėjus Lietuvoje, sudaryti jiems sąlygas keistis naudinga informacija.

2.1.3. Tapti ryškia visuomenine organizacija, Mercedes-Benz mėgėjų judėjimo Lietuvoje centru, Mercedes-Benz klubus vienijančios organizacijos Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH partneriu Lietuvoje; organizacija, kurios nariu būti garbė kiekvienam Mercedes-Benz mėgėjui.

2.1.4. Populiarinti Mercedes-Benz markės automobilius Lietuvoje;

2.1.5. Motorinių transporto priemonių išsaugojimas.

2.2. MBK įgyvendina savo tikslus:

2.2.1. Aktyviai dalyvaudamas ugdant bendražmogiškąsias vertybes bei automobilinę kultūrą.

2.2.2. Populiarindamas Mercedes-Benz markės vardą,

2.2.3. Rinkdamas ir viešindamas informaciją apie Mercedes-Benz automobilius,

2.2.4. Supažindindamas visuomenę su šios markės istorija, pasiekimais ir vaidmeniu automobilio raidoje,

2.2.5. Palaikydamas ryšius su Mercedes-Benz ir kitų markių mėgėjų klubais Lietuvoje ir užsienyje, taip pat su komercinėmis organizacijomis (pvz. Mercedes- Benz markės automobilių pardavėjais, servisais ir remonto dirbtuvėmis).

2.2.6. Skatindamas Mercedes-Benz mėgėjų bendravimą ir kurdamas jam erdves,

2.2.7. Organizuodamas MBK tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, leisdamas periodinius, vienkartinius ar specialius leidinius,

2.2.8. Steigdamas komercines organizacijas, fondus ir/arba dalyvaudamas jų veikloje, vykdydamas kitą Lietuvos Respublikos Įstatymų nedraudžiamą veiklą MBK tikslų pasiekimui.

2.2.9. Kaupdamas lėšas MBK tikslų įgyvendinimui.

 

 1. Narystė

3.1. MBK nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis MBK tikslus ir šiuos Įstatus.

3.2. MBK narys turi teisę:

3.2.1. Rinkti ir būti išrinkamas į visas MBK valdymo struktūras;

3.2.2. Teikti siūlymus laisvai reikšti savo mintis dėl MBK veiklos;

3.2.3. Susipažinti su MBK priimtais dokumentais, gauti informaciją, susijusią su MBK veikla (dokumentai ir kt. informacijos apie asociacijos veiklą nariams pateikiama paštu arba elektroniniu paštu per 15 (penkiolika) dienų nuo raštiško pašymo gavimo dienos);

3.2.4. Dalyvauti MBK skyriaus, kuriam jis priklauso posėdžiuose;

3.2.5. Dalyvauti Visuotiniame MBK narių susitinkime;

3.2.6. Visuotiniame narių susirinkime atstovauti kitą narį ar būti atstovaujamas kito nario pagal notaro patvirtintą įgaliojimą;

3.2.7. Būti kitų klubų ir organizacijų nariu;

3.2.8. Sustabdyti savo narystę MBK ir išstoti iš MBK.

3.3. MBK narys privalo:

3.3.1. Laikytis šių Įstatų ir MBK spendimų,

3.3.2. Siekti MBK tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti MBK veikloje,

3.3.3. Neveikti prieš MBK ir MBK narius,

3.3.4. Laiku mokėti nustatytą metinį nario mokestį (išskyrus jei jis nuo šio mokesčio mokėjimo yra atleistas šių įstatų 3.9 p. pagrindu),

3.3.5. Vykdyti kitus įsipareigojimus MBK.

3.4. Įstojimas į MBK:

3.4.1. Asmuo, norintis tapti MBK nariu savo nuožiūra pasirinkęs MBK skyrių, skyriaus vardu užpildo nustatytos formos prašymą ir gauna vieną MBK nario rekomendaciją. Šie dokumentai yra pateikiami MBK skyriaus pirmininkui.

3.4.2. Skyriaus narių susirinkimas, ne vėliau kaip per vieną mėnesį priima sprendimą dėl narystės. Skyriaus narių susirinkimui priėmus teigiamą sprendimą dėl narystės, asmuo sumoka stojamąjį bei nario mokesčius (išskyrus jei jis nuo šio mokesčio mokėjimo yra atleistas šių įstatų 3.9 p. pagrindu) ir tampa MBK nariu ir jam MBK nustatyta tvarka išduodamas MBK nario pažymėjimas.

3.4.3. Tuo atveju, jei skyriaus narių susirinkimas priima neigiamą sprendimą, jis gali būti svarstomas MBK Valdyboje, kuris priima galutinį sprendimą. MBK nariai registruojami MBK Valdybos nustatyta tvarka.

3.5. Narystės MBK sustabdymas:

3.5.1. Narystė MBK gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu.

3.5.2. Jei narystė sustabdoma MBK skyriaus narių susirinkimo sprendimu, jame turi būti nurodytas arba laikotarpis, kuriam narystė sustabdoma, arba aplinkybės, kuriomis narystė bus atkurta.

3.5.3. Narystė atkuriama MBK skyriaus narių susirinkimo arba MBK Valdybos sprendimu.

3.5.4. MBK narys turi teisę per 30 dienų apskųsti MBK Valdybai skyriaus narių susirinkimo sprendimą sustabdyti jo narystę MBK. Sprendimo apskundimas nesustabdo skyriaus narių susirinkimo sprendimo galiojimo.

3.5.5. Narys, kuris yra sustabdęs savo narystę arba kurio narystė yra sustabdyta, netenka MBK visų teisių, išskyrus teisę kreiptis į MBK Valdybą dėl narystės atstatymo arba teikti prašymą dėl narystės nutraukimo, tačiau ir toliau privalo laikytis MBK Įstatų.

3.5.6. Narystės MBK sustabdymas niekaip neįtakoja nario mokesčio dydžio.

3.6. Narystės MBK pasibaigimas:

3.6.1. Narystė MBK gali pasibaigti nario prašymu, kurį jis pateikia savo skyriaus pirmininkui arba MBK Prezidentui.

3.6.2. Skyriaus narių susirinkimas ir MBK Valdyba turi teisę motyvuotu sprendimu pašalinti iš MBK bet kurį skyriuje įregistruotą narį arba sustabdyti jo narystę MBK:

 1. a) už elgesį, nesuderinamą su MBK tikslais, MBK sprendimais, programa, Įstatais, šiurkščius Įstatų pažeidimus;
 2. b) už Lietuvos Respublikos Įstatymų pažeidimus, kuriais kenkiama ar gali būti pakenkta MBK;
 3. c) iki nustatyto termino nesumokėjus nario mokesčio.

3.6.3. MBK narys turi teisę per 30 dienų apskųsti MBK Valdybai skyriaus narių susirinkimo sprendimą pašalinti jį iš MBK. Sprendimo apskundimas nesustabdo skyriaus narių susirinkimo sprendimo galiojimo. MBK Valdybos sprendimas yra galutinis.

3.7. MBK rėmėjai:

3.7.1. MBK rėmėjais gali būti piliečiai, kurie pritaria MBK programai ir nori dalyvauti jo veikloje, tačiau nenori būti MBK nariais, o taip pat organizacijos, norinčios padėti MBK įgyvendinti jo tikslus. MBK rėmėjai gali dalyvauti MBK veikloje ir renginiuose be balso teisės.

3.7.2. MBK rėmėjai turi pateikti prašymą MBK Valdybai ir pasižadėti laikytis MBK Įstatų. MBK Valdyba ne ilgiau kaip per vieną mėnesį priima sprendimą dėl rėmėjo statuso suteikimo. MBK Valdybai priėmus teigiamą sprendimą dėl rėmėjo statuso suteikimo, asmuo arba organizacija tampa MBK rėmėju ir jam MBK nustatyta tvarka išduodamas MBK rėmėjo pažymėjimas.

3.7.3. MBK rėmėjo statusas galioja iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, tačiau MBK Valdyba gali pratęsti jo galiojimą dar vieniems kalendoriniams metams.

3.7.4. MBK rėmėjo statusas gali būti panaikintas MBK rėmėjo prašymu arba MBK Valdybos sprendimu.

3.8. MBK garbės nariai:

3.8.1. MBK garbės nario vardas asmeniui arba organizacijai suteikiamas MBK Valdybos sprendimu už ypatingus nuopelnus MBK ir/arba visam Mercedes-Benz judėjimui. MBK garbės nariai gali dalyvauti MBK veikloje ir renginiuose be balso teisės.

3.8.2. MBK Valdybai priėmus teigiamą sprendimą dėl garbės nario statuso suteikimo, asmuo arba organizacija tampa MBK garbės nariu ir jam MBK nustatyta tvarka išduodamas MBK garbės nario pažymėjimas.

3.8.3. MBK garbės nario statusas gali būti panaikintas MBK Valdybos sprendimu.

3.9. Nuo nario mokesčio mokėjimo atleidžiamas tas, MB klubo nariu turintis teisę tapti asmuo, kuris nuosavybes teise turi Mercedes-Benz automobilį, senesnį nei 30 (trisdešimt) metų ir tuo laikotarpiu kol senesnis nei 30 (trisdešimt) metų Mercedes-Benz automobilis jam priklauso nuosavybės teise.

 

 1. MBK struktūra

4.1. MBK sudaro MBK skyriai.

4.2. MBK organai yra:

4.2.1. Visuotinis MBK narių susirinkimas;

4.2.2. MBK Valdyba;

4.2.3. MBK Prezidentas.

 

 1. MBK skyriai

5.1. MBK skyriai yra MBK padaliniai, kurių tikslas yra sudaryti sąlygas MBK narių teisėms bei saviraiškai realizuoti. Skyriai, jų nariai ir pirmininkai be specialaus raštiško MBK įgaliojimo neveikia MBK vardu ir negali prisiimti jokių įsipareigojimų MBK.

5.2. Skyrius steigiamas MBK Valdybos sprendimu, kai bendrą prašymą įsteigti skyrių pateikia ne mažiau kaip penki MBK nariai. Skyriui vadovauja ir jam atstovauja skyriaus narių susirinkime išrinktas skyriaus pirmininkas.

5.3. Skyrius gali būti panaikintas MBK Valdybos sprendimu, jei:

5.3.1. Skyriuje lieka mažiau kaip penki nariai,

5.3.2. Skyrius vykdo veiklą nesuderinamą su MBK tikslais, MBK Valdybos sprendimais, programa, Įstatais, šiurkščiai pažeidžia MBK Įstatus,

5.3.3. Skyrius pažeidžia Lietuvos Respublikos Įstatymus, kenkia arba gali pakenkti MBK.

5.4. Skyriaus nariai sprendimus priima skyriaus narių susirinkime, kuri šaukia skyriaus pirmininkas. Skyriaus susirinkimas vyksta ne rečiau kaip kartą per metus arba kai to reikalauja daugiau kaip 1/3 skyriaus narių.

5.5. Skyriaus narių susirinkimo nutarimai yra teisėti, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 1/3 skyriaus narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvavusių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia skyriaus pirmininko balsas.

5.6. Skyriaus susirinkimas:

5.6.1. Priima į skyrių naujus MBK narius, stabdo jų narystę arba priima sprendimus dėl narystės pasibaigimo.

5.6.2. Vienerių metų laikotarpiui renka skyriaus pirmininką, o taip pat priima sprendimą dėl pirmininko įgaliojimų pasibaigimo. MBK skyriaus pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

5.6.3. Nustato skyriaus veiklos programą ir tvirtina skyriaus pirmininko ataskaitą apie programos vykdymą.

5.6.4. Renka skyriaus atstovą MBK Valdyboje.

5.6.5. Svarsto ir teikia MBK Valdybai pasiūlymus dėl MBK veiklos.

5.6.6. Paprasta visų skyriaus narių balsų dauguma priima sprendimus dėl skyriaus reorganizavimo arba veiklos nutraukimo.

5.6.7. Priima ir skelbia atskiruosius pareiškimus dėl MBK veiklos.

5.6.8. Svarsto kitus iš anksto paskelbtus darbotvarkės klausimus.

5.7. Skyriaus pirmininkas:

5.7.1. Vadovauja skyriaus veiklai laikydamasis skyriaus narių susirinkimo patvirtintos programos.

5.7.2. Atstovauja skyrių santykiuose su asmenimis ir organizacijomis.

5.7.3. Jei skyriaus narių susirinkimas neišrenka skyriaus atstovo, atstovauja skyrių MBK Valdyboje.

5.7.4. Šaukia skyriaus narių susirinkimus,

5.7.5. Organizuoja skyriaus narių apskaitą,

5.7.6. Vykdo MBK Valdybos pavedimus, susijusius su MBK veikla,

5.7.7. Sprendžia kitus einamuosius veiklos klausimus.

 

 1. Visuotinis MBK narių susirinkimas

6.1. Visuotinis MBK narių susirinkimas yra aukščiausias MBK organas.

6.2. Visuotinis MBK narių susirinkimas:

6.2.1. Tvirtina susirinkimo darbotvarkę,

6.2.2. Keičia ir pildo MBK Įstatus,

6.2.3. Priima sprendimą dėl MBK veiklos nutraukimo ar jo pertvarkymo,

6.2.4. Renka ir atšaukia MBK Valdybos narius,

6.2.5. Tvirtina MBK metinę finansinę atskaitomybę,

6.2.6. Tvirtina MBK metinę veiklos ataskaitą, kurią teikia MBK Prezidentas.

6.2.7. priima sprendimą keisti asociacijos buveinę;

6.2.8.priima sprendimą steigti MBK filialus ir atstovybes bei sprendimus dėl jų veiklos nutraukimo; taip pat priima visus sprendimus dėl filialų ir/arba atstovybių teisinio statuso, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir/arba atstovybių valdymo organų narius;

6.2.9. Sprendžia kitus klausimus, įrašytus į susirinkimo darbotvarkę.

6.3. Visuotinis MBK narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per du pirmuosius mėnesius po kalendorinių metų pabaigos.

6.4. Kasmetinį Visuotinį MBK narių susirinkimą šaukia MBK Prezidentas, paskelbdamas apie tai internetiniame tinklapyje www.mbklubas.lt arba www.mbclub.lt ne mažiau kaip prieš mėnesį. MBK vadovas išplatina MBK nariams darbotvarkę bei su ja susijusią medžiagą.

6.5. Visuotinis MBK narių susirinkimas laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja arba yra atstovaujami daugiau kaip 1/3 visų balsavimo teisę turinčių Klubo narių.

6.6. Sprendimus dėl MBK veiklos nutraukimo ar jo pertvarkymo, įstatų keitimo MBK Visuotinis narių susirinkimas priima ne mažesniu kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų skaičiumi. Kiekvienas MBK narys turi po vieną balsą. Bet koks kitas sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia MBK Prezidento balsas.

6.7. Jeigu į susirinkimą nesusirenka reikiamas kvorumui narių skaičius, per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis MBK narių surinkimas. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvavo MBK narių.

6.8. Neeilinį Visuotinį MBK narių susirinkimą gali inicijuoti:

6.8.1. Daugiau kaip 1/10 MBK narių,

6.8.2. Daugiau kaip 1/3 MBK skyrių,

6.8.3. MBK Valdyba.

6.9. Visuotinio MBK nariu susirinkimo posėdis protokoluojamas, už tai atsakingas MBK Prezidentas. Protokolą pasirašo Visuotinio MBK narių susirinkimo išrinktas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių narių sąrašas su šių narių parašais. Visuotinio narių susirinkimų protokolus saugo MBK Prezidentas.

 

 1. MBK Valdyba

7.1.MBK Valdyba yra kolegialus MBK organas, kuris:

7.1.1.Vykdo Visuotinio MBK susirinkimo nutarimus,

7.1.2.Renka ir atšaukia MBK Prezidentą,

7.1.3.Rengia, tvirtina ir realizuoja MBK programą,

7.1.4.Planuoja ir organizuoja MBL renginius, tvirtina planus ir kontroliuoja jų vykdymą,

7.1.5.Palaiko MBK ryšius su Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH, įgaliotais Mercedes-Benz atstovais, Mercedes-Benz ir kitų markių mėgėjų klubais Lietuvoje ir užsienyje, kitais asmenimis ir organizacijomis.

7.1.6.Disponuoja MBK lėšomis ir turtu, tvirtina finansines MBK ataskaitas.

7.1.7.Nustato MBK skyrių ribas, steigia ir savo nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja arba nutraukia MBK skyrių veiklą,

7.1.8.Priima sprendimus dėl asmenų įstojimo į MBK, narystės MBK sustabdymo arba nutraukimo. Nustato stojančiųjų į MBK prašymo ir anketos formas, MBK nario pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką.

7.1.9.Suteikia MBK rėmėjo statusą, priima sprendimus dėl jo pratęsimo arba pasibaigimo. Nustato kandidatų į MBK rėmėjus prašymo ir anketos formas, MBK rėmėjo pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką;

7.1.10.Suteikia MBK garbės nario statusą, priima sprendimus dėl jo panaikinimo. Nustato MBK garbės nario pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką.

7.1.11.Nustato stojamojo ir nario mokesčių dydžius.

7.1.12.Skiria MBK iždininką ir finansininką, nustato MBK finansų kontrolės tvarką.

7.1.13.Inicijuoja Visuotinius MBK narių susirinkimus.

7.1.14. Tvirtina istorinių motorinių transporto priemonių vertinimo tvarką, nustato mokesčio už vertinimo paslaugą dydį, tvirtina transporto priemonės vertintojų sąrašą, jį keičia, bei sprendžia visus kitus klausimus, susijusius su istorinių motorinių transporto priemonių vertinimu. Sprendimus priimtus, sprendžiant šiame punkte išdėstytus klausimus, valdybos vardu pasirašo valdybos pirmininkas (MBK Prezidentas).

7.2.Valdybą sudaro penki nariai, kuriuos dvejiems metams renka Visuotinis MBK narių susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. MBK Valdybai pirmininkauja iš jos narių tarpo išrinktas MBK Prezidentas.

7.3.Valdybos narių įgaliojimai pasibaigia:

7.3.1.Visuotiniam MBK susirinkimui neišrinkus MBK Valdybos nario naujai kadencijai.

7.3.2.Jei ilgiau kaip 6 mėnesius nuo kalendorinių metų pasibaigimo Įstatų nustatyta tvarka neįvyksta Visuotinis MBK narių susirinkimas.

7.3.3.Valdybos nario prašymu nuo tokio prašymo pateikimo MBK Prezidentui pateikimo dienos.

7.3.4.Tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių MBK Valdybos narys akivaizdžiai nebegali vykdyti savo pareigų.

7.4.Už MBK Valdybos veiklos organizavimą atsakingas MBK Prezidentas.

7.5.MBK Valdybos susirinkimas laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja arba yra atstovaujami daugiau kaip 1/2 visų MBK Valdybos narių. MBK Valdybos susirinkimas, kuriame renkamas ir atšaukiamas MBK Prezidentas, laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja arba yra atstovaujami daugiau kaip 2/3 visų MBK Valdybos narių.

7.6.Bet koks MBK Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Kiekvienas MBK narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia MBK Prezidento balsas.

7.7.MBK Valdybos susirinkimo posėdis protokoluojamas, už tai atsakingas MBK Prezidentas. Protokolą pasirašo MBK Prezidentas. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių MBK Valdybos narių sąrašas su šių narių parašais. MBK Valdybos susirinkimų protokolus saugo MBK Prezidentas.

 

 1. MBK Prezidentas

8.1. MBK Prezidentas – vienasmenis MBK organas. Kartu MBK Prezidentas yra MBK Valdybos narys.

8.2. MBK Prezidentas:

8.2.1. Oficialiai atstovauja MBK valstybės ir savivaldybių institucijose, teisme, taip pat veikia MBK vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis ir organizacijomis,

8.2.2. Realizuoja Visuotinio MBK narių susirinkimo ir MBK Valdybos sprendimus.

8.2.3. Sudaro sandorius MBK vardu.

8.2.4. Priima į darbą ir atleidžia samdomus MBK darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.

8.2.5. Šaukia Visuotinį MBK narių susirinkimą, parengia ir pateikia jam MBK veiklos ataskaitą.

8.2.6. Pirmininkauja MBK Valdybai ir organizuoja MBK Valdybos veiklą.

8.2.7. Skelbia ir organizuoja viešos informacijos skelbimą.

8.2.8. Saugo Visuotinio MBK narių susirinkimų ir MBK Valdybos susirinkimų protokolus.

8.2.9. Organizuoja MBK nario pažymėjimo gamybą ir įteikimą Valdybos nustatyta tvarka.

8.2.10. Leidžia vidinius norminius dokumentus MBK veiklos klausimais, kurie nepriklauso Visuotinio MBK narių susirinkimo ir MBK Valdybos kompetencijai.

8.3. MBK Prezidento rinkimas:

8.3.1. MBK Prezidentą dvejiems metams iš savo narių renka MBK valdyba. MBK Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.

8.3.2. MBK Prezidentą valdyba renka pirmo posėdžio.

8.4. MBK Prezidento įgaliojimai pasibaigia:

8.4.1. MBK Valdybai neišrinkus MBK Prezidento naujai kadencijai.

8.4.2. MBK Valdybai atšaukus MBK Prezidentą.

8.4.3. MBK Prezidentui įteikus MBK Valdybai atsistatydinimo pareiškimą. Tokiu atveju MBK Valdyba ne vėliau kaip per mėnesį privalo surengti naujo MBK Prezidento rinkimus.

8.4.4. Tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių MBK Prezidentas akivaizdžiai nebegali vykdyti savo pareigų.

8.5. Tuo atveju, kai MBK Prezidento įgaliojimai pasibaigia, kol MBK Valdyba išrinks naują MBK Prezidentą jo pareigas vykdo Laikinasis MBK Prezidentas. Laikinuoju MBK Prezidentu tampa vyriausias pagal amžių MBK Valdybos narys, kuriuo negali būti buvęs MBK Prezidentas.

 

 1. MBK pajamos ir jų panaudojimas

9.1. MBK pajamų šaltiniai:

9.1.1. Stojamasis ir nario mokestis.

9.1.2. MBK rėmėjų lėšos, aukos, kitas turtas ir paslaugos.

9.1.3. Iš kredito įstaigų gautos palūkanos.

9.1.4. Atskaitymai iš MBK priklausančių įmonių pelno.

9.1.5. Kitos teisėtai gautos lėšos.

9.2. Stojamasis ir nario mokestis:

9.2.1. Stojamasis mokestis turi būti sumokėtas stojant į Klubą. Jo dydį ir sumokėjimo tvarką nustato MBK Valdyba.

9.2.2. Nario mokestis turi būti sumokėtas kiekvienais metais sausio mėnesį. Jo dydį ir sumokėjimo tvarką nustato MBK Valdyba.

9.2.3. Mokesčių dydžiai skelbiami Klubo dokumentuose arba interneto tinklapyje.

9.3. Klubo turtą valdo ir juo disponuoja MBK Valdyba. Už klubo veiklos finansinę apskaitą atsakingas MBK finansininkas, kurį skiria MBK Valdyba, ir MBK Prezidentas. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9.4. MBK klubo lėšas galima naudoti tik pagal paskirtį Įstatuose ir veiklos programose nurodytiems tikslams įgyvendinti.

 

 1. MBK pabaiga

10.1. MBK pasibaigia arba reorganizuojamas Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka:

10.1.1. Visuotinio MBK narių susirinkimo sprendimu;

10.1.2. Teismo sprendimu.

10.2. Jei MBK likviduojamas Visuotinio MBK narių susirinkimo sprendimu, Visuotinis MBK narių susirinkimas sudaro MBK likvidavimo komisiją, kuri sprendžia MBK lėšų ir turto panaudojimo klausimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Jei MBK likviduojamas teismo sprendimu, tai daroma Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. Įstatų keitimo tvarka

11.1. Sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus priima visuotinis narių susirinkimas, kai už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių. Šis susirinkimas priima naują įstatų redakciją ir išrenka asmenį, kuris įgaliojamas pasirašyti pakeistus Asociacijos įstatus. Jeigu neišrenkamas asmuo, turintis pasirašyti įstatus, įstatus pasirašo Asociacijos prezidentas.

11.2. Už visų dokumentų, reikalingų priimti ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pakeistus Asociacijos įstatus, pateikimą, bei už pakeistų Asociacijos įstatų įregistravimą atsako Asociacijos prezidentas.

11.3. Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos.

 

MB klubo įstatai patvirtinti 2012 m. vasario mėn. 04 d. visuotiniame narių susirinkime.