MBK struktūra

4.1. MBK sudaro MBK skyriai.

4.2. MBK organai yra:
4.2.1. Visuotinis MBK narių susirinkimas;
4.2.2. MBK Valdyba;
4.2.3. MBK Prezidentas.