MBK pajamos ir jų panaudojimas

9.1. MBK pajamų šaltiniai:
9.1.1. Stojamasis ir nario mokestis.
9.1.2. MBK rėmėjų lėšos, aukos, kitas turtas ir paslaugos.
9.1.3. Iš kredito įstaigų gautos palūkanos.
9.1.4. Atskaitymai iš MBK priklausančių įmonių pelno.
9.1.5. Kitos teisėtai gautos lėšos.

9.2. Stojamasis ir nario mokestis:
9.2.1. Stojamasis mokestis turi būti sumokėtas stojant į Klubą. Jo dydį ir sumokėjimo tvarką nustato MBK Valdyba.
9.2.2. Nario mokestis turi būti sumokėtas kiekvienais metais sausio mėnesį. Jo dydį ir sumokėjimo tvarką nustato MBK Valdyba.
9.2.3. Mokesčių dydžiai skelbiami Klubo dokumentuose arba interneto tinklapyje.

9.3. Klubo turtą valdo ir juo disponuoja MBK Valdyba. Už klubo veiklos finansinę apskaitą atsakingas MBK finansininkas, kurį skiria MBK Valdyba, ir MBK Prezidentas. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9.4. MBK klubo lėšas galima naudoti tik pagal paskirtį Įstatuose ir veiklos programose nurodytiems tikslams įgyvendinti.