MBK Prezidentas

8.1. MBK Prezidentas – vienasmenis MBK organas. Kartu MBK Prezidentas yra MBK Valdybos narys.

8.2. MBK Prezidentas:
8.2.1. Oficialiai atstovauja MBK valstybės ir savivaldybių institucijose, teisme, taip pat veikia MBK vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis ir organizacijomis,
8.2.2. Realizuoja Visuotinio MBK narių susirinkimo ir MBK Valdybos sprendimus.
8.2.3. Sudaro sandorius MBK vardu.
8.2.4. Priima į darbą ir atleidžia samdomus MBK darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.
8.2.5. Šaukia Visuotinį MBK narių susirinkimą, parengia ir pateikia jam MBK veiklos ataskaitą.
8.2.6. Pirmininkauja MBK Valdybai ir organizuoja MBK Valdybos veiklą.
8.2.7. Skelbia ir organizuoja viešos informacijos skelbimą.
8.2.8. Saugo Visuotinio MBK narių susirinkimų ir MBK Valdybos susirinkimų protokolus.
8.2.9. Organizuoja MBK nario pažymėjimo gamybą ir įteikimą Valdybos nustatyta tvarka.
8.2.10. Leidžia vidinius norminius dokumentus MBK veiklos klausimais, kurie nepriklauso Visuotinio MBK narių susirinkimo ir MBK Valdybos kompetencijai.

8.3. MBK Prezidento rinkimas:
8.3.1. MBK Prezidentą vieneriems metams iš savo narių renka MBK valdyba. MBK Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
8.3.2. MBK Prezidentą valdyba renka pirmo posėdžio metu.

8.4. MBK Prezidento įgaliojimai pasibaigia:
8.4.1. MBK Valdybai neišrinkus MBK Prezidento naujai kadencijai.
8.4.2. MBK Valdybai atšaukus MBK Prezidentą.
8.4.3. MBK Prezidentui įteikus MBK Valdybai atsistatydinimo pareiškimą. Tokiu atveju MBK Valdyba ne vėliau kaip per mėnesį privalo surengti naujo MBK Prezidento rinkimus.
8.4.4. Tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių MBK Prezidentas akivaizdžiai nebegali vykdyti savo pareigų.

8.5. Tuo atveju, kai MBK Prezidento įgaliojimai pasibaigia, kol MBK Valdyba išrinks naują MBK Prezidentą jo pareigas vykdo Laikinasis MBK Prezidentas. Laikinuoju MBK Prezidentu tampa vyriausias pagal amžių MBK Valdybos narys, kuriuo negali būti buvęs MBK Prezidentas.