MBK skyriai

5.1. MBK skyriai yra MBK padaliniai, kurių tikslas yra sudaryti sąlygas MBK narių teisėms bei saviraiškai realizuoti. Skyriai, jų nariai ir pirmininkai be specialaus raštiško MBK įgaliojimo neveikia MBK vardu ir negali prisiimti jokių įsipareigojimų MBK.

5.2. Skyrius steigiamas MBK Valdybos sprendimu, kai bendrą prašymą įsteigti skyrių pateikia ne mažiau kaip penki MBK nariai. Skyriui vadovauja ir jam atstovauja skyriaus narių susirinkime išrinktas skyriaus pirmininkas.

5.3. Skyrius gali būti panaikintasi MBK Valdybos sprendimu, jei:
5.3.1. Skyriuje lieka mažiau kaip penki nariai,
5.3.2. Skyrius vykdo veiklą nesuderinamą su MBK tikslais, MBK Valdybos sprendimais, programa, Įstatais, šiurkšĨiai pažeidžia MBK Įstatus,
5.3.3. Skyrius pažeidžia Lietuvos Respublikos Įstatymus, kenkia arba gali pakenkti MBK.

5.4. Skyriaus nariai sprendimus priima skyriaus narių susirinkime, kuri šaukia skyriaus pirmininkas. Skyriaus susirinkimas vyksta ne rečiau kaip kartą per metus arba kai to reikalauja daugiau kaip 1/3 skyriaus narių.

5.5. Skyriaus narių susirinkimo nutarimai yra teisėti, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 1/3 skyriaus narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvavusių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia skyriaus pirmininko balsas.

5.6. Skyriaus susirinkimas:
5.6.1. Priima į skyrių naujus MBK narius, stabdo jų narystę arba priima sprendimus dėl narystės pasibaigimo.
5.6.2. Vienerių metų laikotarpiui renka skyriaus pirmininką, o taip pat priima sprendimą dėl pirmininko įgaliojimų pasibaigimo. MBK skyriaus pirmininko kadencijų skaicius neribojamas.
5.6.3. Nustato skyriaus veiklos programą ir tvirtina skyriaus pirmininko ataskaitą apie programos vykdymą.
5.6.4. Renka skyriaus atstovą MBK Valdyboje.
5.6.5. Svarsto ir teikia MBK Valdybai pasiūlymus dėl MBK veiklos.
5.6.6. Paprasta visų skyriaus narių balsų dauguma priima sprendimus dėl skyriaus reorganizavimo arba veiklos nutraukimo.
5.6.7. Priima ir skelbia atskiruosius pareiškimus dėl MBK veiklos.
5.6.8. Svarsto kitus iš anksto paskelbtus darbotvarkės klausimus.

5.7. Skyriaus pirmininkas:
5.7.1. Vadovauja skyriaus veiklai laikydamasis skyriaus narių susirinkimo patvirtintos programos.
5.7.2. Atstovauja skyrių santykiuose su asmenimis ir organizacijomis.
5.7.3. Jei skyriaus narių susirinkimas neišrenka skyriaus atstovo, atstovauja skyrių MBK Valdyboje.
5.7.4. Šaukia skyriaus narių susirinkimus,
5.7.5. Organizuoja skyriaus narių apskaitą,
5.7.6. Vykdo MBK Valdybos pavedimus, susijusius su MBK veikla,
5.7.7. Sprendžia kitus einamuosius veiklos klausimus.