MBK Valdyba

7.1.  MBK Valdyba yra kolegialus MBK organas, kuris:
7.1.1.  Vykdo Visuotinio MBK susirinkimo nutarimus,
7.1.2.  Renka ir atšaukia MBK Prezidentą,
7.1.3.  Rengia, tvirtina ir realizuoja MBK programą,
7.1.4.  Planuoja ir organizuoja MBL renginius, tvirtina planus ir kontroliuoja jų vykdymą,
7.1.5.  Palaiko MBK ryšius su Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH, įgaliotais Mercedes-Benz atstovais, Mercedes-Benz ir kitų markių mėgėjų klubais Lietuvoje ir užsienyje, kitais asmenimis ir organizacijomis.
7.1.6.  Disponuoja MBK lėšomis ir turtu, tvirtina finansines MBK ataskaitas.
7.1.7.  Nustato MBK skyrių ribas, steigia ir savo nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja arba nutraukia MBK skyrių veiklą,
7.1.8.  Priima sprendimus dėl asmenų įstojimo į MBK, narystės MBK sustabdymo arba nutraukimo. Nustato stojančiųjų į MBK prašymo ir anketos formas, MBK nario pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką.
7.1.9.  Suteikia MBK rėmėjo statusą, priima sprendimus dėl jo pratęsimo arba pasibaigimo. Nustato kandidatų į MBK rėmėjus prašymo ir anketos formas, MBK rėmėjo pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką;
7.1.10.  Suteikia MBK garbės nario statusą, priima sprendimus dėl jo panaikinimo. Nustato MBK garbės nario pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką.
7.1.11.  Nustato stojamojo ir nario mokesčių dydžius.
7.1.12.  Skiria MBK iždininką ir finansininką, nustato MBK finansų kontrolės tvarką.
7.1.13.  Inicijuoja Visuotinius MBK narių susirinkimus.

7.2.  Valdybą sudaro penki nariai, kuriuos vieneriems metams renka Visuotinis MBK narių susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. MBK Valdybai pirmininkauja iš jos narių tarpo išrinktas MBK Prezidentas.

7.3.  Valdybos narių įgaliojimai pasibaigia:
7.3.1.  Visuotiniam MBK susirinkimui neišrinkus MBK Valdybos nario naujai kadencijai.
7.3.2.  Jei ilgiau kaip 6 mėnesius nuo kalendorinių metų pasibaigimo Įstatų nustatyta tvarka neįvyksta Visuotinis MBK narių susirinkimas.
7.3.3.  Valdybos nario prašymu nuo tokio prašymo pateikimo MBK Prezidentui pateikimo dienos.
7.3.4.  Tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių MBK Valdybos narys akivaizdžiai nebegali vykdyti savo pareigų.

7.4.  Už MBK Valdybos veiklos organizavimą atsakingas MBK Prezidentas.

7.5.  MBK Valdybos susirinkimas laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja arba yra atstovaujami daugiau kaip 1/2 visų MBK Valdybos narių. MBK Valdybos susirinkimas, kuriame renkamas ir atšaukiamas MBK Prezidentas, laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja arba yra atstovaujami daugiau kaip 2/3 visų MBK Valdybos narių.

7.6.  Bet koks MBK Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Kiekvienas MBK narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia MBK Prezidento balsas.

7.7.  MBK Valdybos susirinkimo posėdis protokoluojamas, už tai atsakingas MBK Prezidentas. Protokolą pasirašo MBK Prezidentas. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių MBK Valdybos narių sąrašas su šių narių parašais. MBK Valdybos susirinkimų protokolus saugo MBK Prezidentas.