Narystė

3.1. MBK nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis MBK tikslus ir šiuos Įstatus.

3.2. MBK narys turi teisę:
3.2.1. Rinkti ir būti išrinkamas į visas MBK valdymo struktūras;
3.2.2. Teikti siūlymus laisvai reikšti savo mintis dėl MBK veiklos;
3.2.3. Susipažinti su MBK priimtais dokumentais, gauti informaciją, susijusią su MBK veikla;
3.2.4. Dalyvauti MBK skyriaus, kuriam jis priklauso posėdžiuose;
3.2.5. Dalyvauti Visuotiniame MBK narių susitinkime;
3.2.6. Visuotiniame narių susirinkime atstovauti kitą narį ar būti atstovaujamas kito nario pagal notaro patvirtintą įgaliojimą;
3.2.7. Būti kitų klubų ir organizacijų nariu;
3.2.8. Sustabdyti savo narystę MBK ir išstoti iš MBK.

3.3. MBK narys privalo:
3.3.1. Laikytis šių Įstatų ir MBK spendimų,
3.3.2. Siekti MBK tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti MBK veikloje,
3.3.3. Neveikti prieš MBK ir MBK narius,
3.3.4. Laiku mokėti nustatytą metinį nario mokestį,
3.3.5. Vykdyti kitus įsipareigojimus MBK.

3.4. Įstojimas į MBK:
3.4.1. Asmuo, norintis tapti MBK nariu savo nuožiūra pasirinkęs MBK skyrių, skyriaus vardu užpildo nustatytos formos prašymą ir gauna vieną MBK nario rekomendaciją. Šie dokumentai yra pateikiami MBK skyriaus pirmininkui.
3.4.2. Skyriaus narių susirinkimas, ne ilgiau kaip per vieną mėnesį priima sprendimą dėl narystės. Skyriaus narių susirinkimui priėmus teigiamą sprendimą dėl narystės, asmuo sumoka stojamąjį bei nario mokesčius ir tampa MBK nariu ir jam MBK nustatyta tvarka išduodamas MBK nario pažymėjimas.
3.4.3. Tuo atveju, jei skyriaus narių susirinkimas priima neigiamą sprendimą, jis gali būti svarstomas MBK Valdyboje, kuris priima galutinį sprendimą. MBK nariai registruojami MBK Valdybos nustatyta tvarka.

3.5. Narystės MBK sustabdymas:
3.5.1. Narystė MBK gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu.
3.5.2. Jei narystė sustabdoma MBK skyriaus narių susirinkimo sprendimu, jame turi būti nurodytas arba laikotarpis, kuriam narystė sustabdoma, arba aplinkybės, kuriomis narystė bus atkurta.
3.5.3. Narystė atkuriama MBK skyriaus narių susirinkimo arba MBK Valdybos sprendimu.
3.5.4. MBK narys turi teisę per 30 dienų apskųsti MBK Valdybai skyriaus narių susirinkimo sprendimą sustabdyti jo narystę MBK. Sprendimo apskundimas nesustabdo skyriaus narių susirinkimo sprendimo galiojimo.
3.5.5. Narys, kuris yra sustabdęs savo narystę arba kurio narystė yra sustabdyta, netenka MBK visų teisių, išskyrus teisę kreiptis į MBK Valdybą dėl narystės atstatymo arba teikti prašymą dėl narystės nutraukimo, taĨiau ir toliau privalo laikytis MBK Įstatų.
3.5.6. Narystės MBK sustabdymas niekaip neįtakoja nario mokesĨio.

3.6. Narystės MBK pasibaigimas:
3.6.1. Narystė MBK gali pasibaigti nario prašymu, kurį jis pateikia savo skyriaus pirmininkui arba MBK Prezidentui.
3.6.2. Skyriaus narių susirinkimas ir MBK Valdyba turi teisę motyvuotu sprendimu pašalinti iš MBK bet kurį skyriuje įregistruotą narį arba sustabdyti jo narystę MBK:
a) už elgesį, nesuderinamą su MBK tikslais, MBK sprendimais, programa, Įstatais, šiurkščius Įstatų pažeidimus;
b) už Lietuvos Respublikos Įstatymų pažeidimus, kuriais kenkiama ar gali būti pakenkta MBK;
c) iki nustatyto termino nesumokėjus nario mokesčio.
3.6.3. MBK narys turi teisę per 30 dienų apskųsti MBK Valdybai skyriaus narių susirinkimo sprendimą pašalinti jį iš MBK. Sprendimo apskundimas nesustabdo skyriaus narių susirinkimo sprendimo galiojimo. MBK Valdybos sprendimas yra galutinis.

3.7. MBK rėmėjai:
3.7.1. MBK rėmėjais gali būti piliečiai, kurie pritaria MBK programai ir nori dalyvauti jo veikloje, tačiau nenori būti MBK nariais, o taip pat organizacijos, norinčios padėti MBK įgyvendinti jo tikslus. MBK rėmėjai gali dalyvauti MBK veikloje ir renginiuose be balso teisės.
3.7.2. MBK rėmėjai turi pateikti prašymą MBK Valdybai ir pasižadėti laikytis MBK Įstatų. MBK Valdyba ne ilgiau kaip per vieną mėnesį priima sprendimą dėl rėmėjo statuso suteikimo. MBK Valdybai priėmus teigiamą sprendimą dėl rėmėjo statuso suteikimo, asmuo arba organizacija tampa MBK rėmėju ir jam MBK nustatyta tvarka išduodamas MBK rėmėjo pažymėjimas.
3.7.3. MBK rėmėjo statusas galioja iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, tačiau MBK Valdyba gali pratęsti jo galiojimą dar vieniems kalendoriniams metams.
3.7.4. MBK rėmėjo statusas gali būti panaikintas MBK rėmėjo prašymu arba MBK Valdybos sprendimu.

3.8. MBK garbės nariai:
3.8.1. MBK garbės nario vardas asmeniui arba organizacijai suteikiamas MBK Valdybos sprendimu už ypatingus nuopelnus MBK ir/arba visam Mercedes-Benz judėjimui. MBK garbės nariai gali dalyvauti MBK veikloje ir renginiuose be balso teisės.
3.8.2. MBK Valdybai priėmus teigiamą sprendimą dėl garbės nario statuso suteikimo, asmuo arba organizacija tampa MBK garbės nariu ir jam MBK nustatyta tvarka išduodamas MBK garbės nario pažymėjimas.
3.8.3. MBK garbės nario statusas gali būti panaikintas MBK Valdybos sprendimu.