Veiklos tikslai ir būdai

2.1. MBK tikslai:
2.1.1. Propaguoti Mercedes-Benz vertybes: aistrą automobiliams, pagarbą žmonėms, harmoniją ir nuoseklumą.
2.1.2. Vienyti Mercedes- Benz markės automobilių gerbėjus Lietuvoje, sudaryti jiems sąlygas keistis naudinga informacija.
2.1.3. Tapti ryškia visuomenine organizacija, Mercedes-Benz mėgėjų judėjimo Lietuvoje centru, Mercedes-Benz klubus vienijanĨios organizacijos Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH partneriu Lietuvoje; organizacija, kurios nariu būti garbė kiekvienam Mercedes-Benz mėgėjui.
2.1.4. Populiarinti Mercedes -Benz markės automobilius Lietuvoje.

2.2. MBK įgyvendina savo tikslus:
2.2.1. Aktyviai dalyvaudamas ugdant bendražmogiškąsias vertybes bei automobilinę kultūrą.
2.2.2. Populiarindamas Mercedes-Benz markės vardą,
2.2.3. Rinkdamas ir viešindamas informaciją apie Mercedes-Benz automobilius,
2.2.4. Supažindindamas visuomenę su šios markės istorija, pasiekimais ir vaidmeniu automobilio raidoje,
2.2.5. Palaikydamas ryšius su Mercedes-Benz ir kitų markių mėgėjų klubais Lietuvoje ir užsienyje, taip pat su komercinėmis organizacijomis (pvz. Mercedes- Benz markės automobilių pardavėjais, servisais ir remonto dirbtuvėmis).
2.2.6. Skatindamas Mercedes-Benz mėgėjų bendravimą ir kurdamas jam erdves,
2.2.7. Organizuodamas MBK tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, leisdamas periodinius, vienkartinius ar specialius leidinius,
2.2.8. Steigdamas komercines organizacijas, fondus ir/arba dalyvaudamas jų veikloje, vykdydamas kitą Lietuvos Respublikos Įstatymų nedraudžiamą veiklą MBK tikslų pasiekimui.
2.2.9. Kaupdamas lėšas MBK tikslų įgyvendinimui.