Visuotinis MBK narių susirinkimas

6.1. Visuotinis MBK narių susirinkimas yra aukščiausias MBK organas.

6.2. Visuotinis MBK narių susirinkimas:
6.2.1. Tvirtina susirinkimo darbotvarkę,
6.2.2. Keičia ir pildo MBK Įstatus,
6.2.3. Priima sprendimą dėl MBK veiklos nutraukimo ar jo pertvarkymo,
6.2.4. Renka ir atšaukia MBK Valdybos narius,
6.2.5. Tvirtina MBK metinę finansinę atskaitomybę,
6.2.6. Tvirtina MBK metinę veiklos ataskaitą, kurią teikia MBK Prezidentas.
6.2.7. Sprendžia kitus klausimus, įrašytus į susirinkimo darbotvarkę.

6.3. Visuotinis MBK narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per du pirmuosius mėnesius po kalendorinių metų pabaigos.

6.4. Kasmetinį Visuotinį MBK narių susirinkimą šaukia MBK Prezidentas, paskelbdamas apie tai ne mažiau kaip prieš mėnesį. MBK vadovas išplatina MBK nariams darbotvarkę bei su ja susijusią medžiagą.

6.5. Visuotinis MBK narių susirinkimas laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja arba yra atstovaujami daugiau kaip 1/3 visų balsavimo teisę turinčių Klubo narių.

6.6. Sprendimus dėl MBK veiklos nutraukimo ar jo pertvarkymo MBK Visuotinis narių susirinkimas susirinkimas priima ne mažesniu kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų skaičiumi. Kiekvienas MBK narys turi po vieną balsą. Bet koks kitas sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia MBK Prezidento balsas.

6.7. Jeigu susirinkimą nesusirenka reikiamas kvorumui narių skaičius, per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis MBK narių surinkimas. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus darbotvarkės klausmais nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvavo MBK narių.

6.8. Neelinį Visuotinį MBK narių susirinkimą gali inicijuoti:
6.8.1. Daugiau kaip 1/10 MBK narių,
6.8.2. Daugiau kaip 1/3 MBK skyrių,
6.8.3. MBK Valdyba.

6.9. Visuotinio MBK nariu susirinkimo posėdis protokoluojamas, už tai atsakingas MBK Prezidentas. Protokolą pasirašo Visuotinio MBK narių susirinkimo išrinktas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių narių sąrašas su šių narių parašais. Visuotinio narių susirinkimų protokolus saugo MBK Prezidentas.